paknopstomis

paknopstomis
paknópstomis adv., paknópstomi, paknópstoms, paknópstom 1. klumpant, kniumbant, griuvinėjant: Tas girtuoklis, žiūrėk, jau eina paknópstom Kp. Girtas led atsivilko paknópstom . Tako gerai nebematau, paknópstom paknópstom einu Pnm. Eina paknópstom kaip užmigęs Brž. Eina paknópstom griūdami Kp. Jau tėvukas vakar paknópstom parėjo – jis daug nepakelia Šn. Aure kažkoks žmogus paknopstom bėga, turbūt įsigėręs Šll. Grįžta sotus namolei paknopstom: knapt knapt, knapt knapt . Stingstančiomis kojomis paknopstomis išlipau į krantą . Arklys net paknópstom bėga Dbk. Kad ščyriai tempia, net paknópstom rauna prieš kalną Skdt. Eina kaip girtas, paknópstom Vb. Bėga, virsta paknópstom Rod. 2. labai greitai, smarkiai, iš greitumo net pasilenkus, klumpant: Nubėgo paknópstom Ob. Įpuolė paknópstom Nj. Įlėkė į kambarį paknopstom, uždusęs Zp. Kad aš tau uždeginsiu botkočiu, tai tu paknópstom bėgsi Vb. Paknopstoms lėkė J.Jabl. Kap siuntė, ėjai paknópstomi Lp. Arklys kap tik uždabojo armobilį, tai paknópstom parlėkė namopi Vrn. Paknopstomis pribėgo prie išmesto ėdesio ir gerai prisikirto J.Balč. Atbėgo paknópstom, kaip vilko vejamas Kp. Grėbėm grėbėm šieną paknopstom, tik neužlijo .

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Нужно решить контрольную?

Look at other dictionaries:

  • paknopstomis — paknópstomis prv. Ei̇̃na kaip gi̇̀rtas paknópstomis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • įkurnėti — vksm. Išsigañdęs vai̇̃kas paknópstomis įkurnėjo į vi̇̀dų …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • galvatrūkčiais — galvãtrūkčiais adv., galvatrūkčiaĩs, galvatrū̃kčiais labai greitai, smarkiai, kūliais, kūlvirsčiais, strimgalviais, paknopstomis (apie bėgimą): Vagys, pamatę žmones, galvãtrūkčiais išbėgo Jnš. Tik pamačiau, kad su visu vežimu galvãtrūkčiais… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kelklupstu — adv. NdŽ paknopstomis, galvotrūkčiais, kelklupstais: Tūlyd visi kelklupstu skubėjo į numą M.Valanč …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • klušinėti — klušinėti, ėja, ėjo intr. eiti paknopstomis, klupinėti: Kad užgęsa žvakė, tad žmogus gyvena tamsybėse ir teip visur klušinėja ir puldinėja ir ing tūlas duobes nuodžių inpuola DP559 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kniustinėti — kniustinėti, ėja, ėjo intr. 1. eiti paknopstomis, kniustine: Girtas kniustinė[ja] (eina paknobstom) J. Kniùstis kniustinė[ja] (dūrinė[ja]) J. 2. šnipinėti, šniukštinėti; ieškinėti ko, apžiūrinėti ką: Ko tas vyras čia kniustinėja, ką mes šnekam?… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurnakuliais — kurnãkuliais adv. paknopstomis, griūvant: Kad duosiu, tai kurnãkuliais nueisi tolyn Užp …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • kurnu — adv. paknopstomis, griūvant: Krūmas subraškėjo, lapai sučiužėjo, šoko kiškis per krūmelį, kurnu nukurnėjo KrvD176 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nokabrazda — 1 nokabrazda adv. BŽ516 galvotrūkčiais, paknopstomis: Nokabrazda bėga Jnšk. Nebėr jam (žvirbliui) rimties: nokabrazda šoks ant stogo J.Jabl. Nokabrazda išdūmė J.Jabl. Kad pastūmiau, tai nokabrazda nugriuvo nuo prieklėčio Vb …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • nosarais — nosaraĩs adv. Als paknopstomis, veidu į žemę: Nosaraĩs bėgau ir pavirtau Šts. Petras iškrito iš medžio nosarais Yl …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”